Nyhet

Finansinspektionens nya förskrifter om CFA

Publicerad: 2024-01-17

I takt med att den europeiska bankmyndigheten (EBA) den 14:e juni 2020 antog nya riktlinjer som förtydligar roll, uppgifter och ansvar för AML/CFT Compliance Officer och ledningen i finansiella institut har relationen mellan rollerna centralt funktionsansvarig (CFA) och särskilt utsedd befattningshavare (SUB) kommit att lättas upp inom svensk rätt. Den 21 december 2023 la Finansinspektionen (FI) fram ett förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

En CFA utgör tillsammans med SUB två nyckelroller i företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. CFA ansvarar för att löpande kontrollera verksamhetsutövarens uppfyllnad av kraven som ställs upp i penningtvättsregelverket. CFA ansvarar likväl för misstankerapportering till FI, att ge råd och stöd till verksamheten samt att utbilda personalen.

FI:s förslag om att ändra finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ligger i linje med EBA:s riktlinjer och innebär vissa lättnader för mindre företag.

De huvudsakliga förändringarna innebär att kravet på att varje företag ska utse en centralt funktionsansvarig tas bort. Företagen ska istället göra en bedömning om det är motiverat att inrätta en CFA i bolaget utifrån verksamhetens storlek och art. I de fall ett bolag gör bedömningen att inte utse en CFA ska verksamheten istället säkerställa att det finns en funktion för regelefterlevnad som ansvarar för att företagets skyldigheter enligt penningtvättsregelverket genomförs och verkställs i verksamheten.

I förslaget anges även att en CFA regelbundet och minst årligen ska lämna en rapport om företagets arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism och att företaget ska kunna uppdra åt annan att utföra flera av funktionens uppgifter. Det medför en möjlighet att outsourca delar av CFA:s uppgifter till en extern part. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 26 mars 2024.

zeb tillhandahåller råd och stöd för att optimera verksamheters organisation i syfte att förebygga penningtvätt utifrån de reviderade kraven i FI:s penningtvättsföreskrifter.

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm