Inledning

zeb Consulting AB (”zeb”) ansvarar som personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i verksamheten och bestämmer ändamålen med, och metoderna för, behandlingen. Våra kunders förtroende är av yttersta vikt för oss, och zeb tar därför ansvar för att skydda din integritet. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen[1] och vi gör allt vad vi kan för att skydda dina personuppgifter från obehöriga.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att (i) fullgöra våra åtaganden enligt avtal, (ii) följa lagenliga förpliktelser, exempelvis gällande bokföring, (iii) rekrytera nya medarbetare, (iv) samt skicka dig information och marknadsföring, exempelvis om kommande event som zeb anordnar. zeb kan också komma att lämna ut personuppgifter till samarbetspartners för att kunna fullgöra våra åtaganden.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. När vi riktar direkt marknadsföring till dig, sker detta via telefon, e-post eller via vår hemsida. Om du inte vill ta emot direktmarknadsföring eller inte vill att vi tittar på dina uppgifter för detta ändamål, kan du enkelt meddela oss detta via kontaktuppgifterna nedan.

För att behandla personuppgifter för ovan angivna ändamål måste vi ha en rättslig grund för varje behandling. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande juridiska skäl:

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen. zeb:s berättigade intressen är rekrytering, och att genomföra direktmarknadsföring av sina tjänster.

Vilka personuppgifter inhämtar vi om dig?

Vi inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga i verksamheten, såsom namn, telefonnummer, e-postadress, företag, titel. Dina personuppgifter är viktiga att behandla för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra konsulttjänster. Personuppgifter samlas in från dig, men vi kan även samla in uppgifterna från en tredje part, som exempelvis vid rekrytering där vi inhämtar uppgifter från rekryteringsbolaget. Vi inhämtar även personuppgifter från offentliga källor, exempelvis LinkedIn. Vi kan även inhämta information om hur du använder vår hemsida genom s.k. cookies.

Hur länge sparas personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

Till vem lämnas uppgifter ut?

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut i den mån det är relevant för att kunna leverera våra tjänster, eller för att följa lagar och regler. zeb anlitar s.k. personuppgiftsbiträden för att sköta vissa arbetsuppgifter, såsom drift och support av IT-miljön. zeb lämnar även ut personuppgifter till myndigheter som Skatteverket.

Vi ansvarar för och ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra underleverantörer som när vi själva behandlar dina uppgifter. Om dina uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES, s.k. tredjeland, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi anlitar inga leverantörer i tredjeland om landet inte har adekvat skyddsnivå eller vi vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för överföringen enligt de krav som ställs i dataskyddsförordningen. Vi ser alltid till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i detta dokument om vi inte har en rättslig skyldighet att göra det.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i denna Dataskyddspolicy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Genom att kontakta zeb kan du begära att, i ett så kallat registerutdrag, få veta vilka uppgifter zeb har registrerat om dig och hur dessa används. Du har dessutom rätt att begära att vi rättar, begränsar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i dataskyddsförordningen. Du har även rätt att invända mot behandling, samt i vissa fall rätt att begära dataportering av dina personuppgifter.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen så har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Datainspektionen.

Cookies

Cookies används på vår hemsida. Det är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbplats för användaren, eller ger oss statistik om användningen av webbplatsen.

Alla som besöker en webbplats måste informeras om vilka cookies som används. Användaren bör också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta data i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare låter dig blockera cookies. Gå till https://www.zeb.se/om-cookies/ för mer information om hur vi hanterar cookies.

Kontaktuppgifter

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om zeb:s behandling av personuppgifter får du gärna kontakta oss:

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm
Sverige

stockholm@zeb.se

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm