Vi tillhandahåller outsourcing-lösningar för er interna kontroll- och stödfunktioner

Ökade regulatoriska krav i kombination med brist på tillgängliga resurser har lett till att många företag i dagsläget har svårt att bemanna och upprätthålla sina funktioner för intern styrning och kontroll samt nödvändiga stödfunktioner.

Genom att outsourca funktionerna till zeb får ert företag tillgång till ett team av områdesexperter med betydande branscherfarenhet samt vårt starka internationella nätverk.

Vi har genom åren tillhandahållit otaliga outsourcing-uppdrag och kan erbjuda en lösning som är skräddarsydd efter era specifika behov.

TJÄNSTER

COMPLIANCE

Inom ramen för vår outsourcing-lösning övertar vi det formella ansvaret för compliance-funktionen och utför samtliga uppgifter i enlighet med gällande regelverkskrav och branschpraxis.

I den inledande fasen av ett uppdrag identifierar vi de regelverk som styr er verksamhet samt genomför en GAP-analys för att bedöma hur regelverken efterlevs i praktiken.

Baserat på resultaten av vår analys utvecklar vi en riskbaserad arbetsplan för att säkerställa att samtliga områden uppfyller aktuella regelverk.

Tjänster som tillhandahålls inom området innefattar exempelvis:

Vi hjälper er att utveckla ett ramverk för er interna styrning och kontroll genom att definiera organisatoriska krav och ge råd om nödvändiga riktlinjer och tillhörande dokument.

Vi identifierar och utför nyckelkontroller för att säkerställa att samtliga verksamhetsområden efterlever tillämpliga regelverk.

Vi tillhandahåller oberoende rapportering till styrelsen avseende verksamhetens regelefterlevnad och övervakar utvecklingen av tillämpliga regelverk.

Vi ger även råd om strategier och åtgärder för att säkerställa regelefterlevnad i de fall brister har uppdagats.

RISKHANTERING

Genom vår outsourcing-lösning får du tillgång till en oberoende riskfunktion med expertkunskap och omfattande erfarenhet.

Vi hjälper er organisation att utveckla ett ramverk för riskhantering som innefattar metoder och processer som omfattar samtliga relevanta riskkategorier.

Vi stöttar även verksamheten i alla frågor som rör riskhantering samtidigt som vi behåller vårt organisatoriska oberoende.

Tjänster som tillhandahålls inom området innefattar exempelvis:

Vi hjälper styrelsen att fastställa en riskaptit med utgångspunkt i organisationens strategiska och finansiella mål. Baserat på den fastställda riskaptiten hjälper vi er att utveckla strategier som säkerställer att organisationens riskprofil bibehålls i linje med riskaptiten.

Vi utvecklar metoder och processer som är utformade för att hantera de risker som är specifika för er verksamhet. Vår erfarenhet omfattar såväl komplexa kvantitativa metoder som praktiska tillvägagångssätt som hjälper organisationen att hantera operativ risk.

Vi hjälper er organisation att identifiera, analysera och kontrollera samtliga risker genom att bland annat genomföra självutvärderingar. För risker som ligger utanför den fastställda riskaptiten tillhandahåller vi råd avseende strategier och åtgärder för att begränsa dessa risker.

JURIDIK

Finansiell juridik är komplex och att hitta någon med nödvändig kunskap och erfarenhet kan vara svårt. För små och medelstora organisationer kan det också vara ekonomiskt betungande att ha en permanent juristfunktion på plats.

För att hjälpa våra kunder erbjuder vi olika former av outsourcing-lösningar, vilket innefattar såväl interimslösningar som heltidsuppdrag.

Tjänster som tillhandahålls inom området innefattar exempelvis:

Vi tillhandahåller legala utlåtanden avseende samtliga frågor som uppstår inom ramen för den dagliga verksamheten samt rekommendationer gällande hantering av nya regelverkskrav.

Vi hjälper er organisation med upprättande, granskning och förhandling av avtal. Vi har omfattande erfarenhet av såväl kommersiella- som konsumentavtal från olika segment av finansbranschen.

Vi hjälper er att utarbeta de villkor som styr era olika produkter och tjänster. Vi har bland annat erfarenhet från alla former av försäkringsrelaterade produkter och kan säkerställa att dessa erbjuds i enlighet med god branschpraxis.

INTERNREVISION

Som experter inom intern styrning och kontroll, compliance och riskhantering kan vi tillhandahålla internrevision till alla typer av finansiella företag.

Som internrevisorer utvecklar vi en skräddarsydd revisionsplan som baseras på gällande regelverk och aktuell branschutveckling.

Våra granskningsresultat presenteras i ett lättförståeligt format tillsammans med tydliga rekommendationer för hantering av identifierade avvikelser.

Tjänster som tillhandahålls inom området innefattar exempelvis:

Vi granskar nivån av regelefterlevnad i den första linjen samt det arbete som utförs av compliance-funktionen.

Vi granskar er organisations ramverk för riskhantering, inklusive de processer och metoder som tillämpas av riskfunktionen.

Vi granskar er organisations hantering av information utifrån gällande regelverk som Finansinspektionens föreskrifter och GDPR.

AKTUARIE

De ständiga förändringarna i regelverk och marknadsförhållanden innebär möjligheter till förbättring och effektivisering i de aktuariella processerna såsom beräkning av risk och hantering av data.

Vi erbjuder försäkringsbolag en rad olika tjänster innefattandes bland annat outsourcing av aktuariefunktionen, interimslösningar samt processoptimering.

Vi tillhandahåller även tekniskt stöd vid implementering av nya redovisningsregler, såsom IFRS 17.

Tjänster som tillhandahålls inom området innefattar exempelvis:

Vi hjälper kunder att prissätta försäkringsprodukter, såväl nya som befintliga, samt tillhandahåller lönsamhetsanalyser av enskilda produkter eller segment.

Vi utvärderar processer och informationsflöden samt identifierar kontroller som säkerställer hög datakvalitet.

För att säkerställa en hög grad av oberoende genomför vi granskning och validering av aktuariella beräkningar.

DATASKYDDSOMBUD

I enlighet med kraven i GDPR måste företag utvärdera och vid behov utse ett dataskyddsombud (DPO).

DPO:n måste enligt kraven ha kunskap om personuppgiftshantering samt förståelse för organisationens hantering av sådana uppgifter. DPO:n måste även vara oberoende i förhållande till den övriga organisationen.

Baserat på vår erfarenhet från GDPR-implementering samt DPO-uppdrag kan vi erbjuda en fullständig outsourcing-lösning för DPO-funktionen.

Tjänster som tillhandahålls inom området innefattar exempelvis:

Vi övervakar behandlingen av personuppgifter inom er organisation och initierar, granskar och följer upp de processer som krävs för att säkerställa hantering i enlighet med regelverket. Vi tillhandahåller också stöd i upprättandet av ett personuppgiftsregister och utveckling av riktlinjer och rutiner.

Vi stöttar er organisation i alla frågor som rör behandling av personuppgifter samtidigt som vi fungerar som en intern granskare av efterlevnaden av GDPR.

Vi ger råd till er organisation avseende behovet av att utföra en DPIA för specifika personuppgiftsbehandlingar samt ger stöd vid genomförandet av sådana bedömningar.

Låter det intressant? Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer!

Alice Hammarroth

Senior Manager
Head of Compliance

Alina Henesey

Consultant
Compliance

Amanda Larsby

Consultant
Compliance

Amanda Wieland

Student Assistant
Compliance

André Ehlerding

Senior Partner
Management Consulting & Advisory

Anna Pilz Sonnby

Consultant
Management Consulting & Advisory

Anna Wigren

Consultant
Management Consulting & Advisory

Bengt Jansson

Executive Manager
Risk Management

Bernhard Szablowski

Executive Manager
Head of Management Consulting & Advisory

Bonnie Brorsson

Office Manager

Carlos Guevara Härkönen

Manager
Risk Management

Carlos Guevara Härkönen

Manager
Risk Management

Emmy Holm

Intern
Compliance

Fanny Höggren

Consultant
Compliance

Gustav Svedenstedt

Manager
Compliance

Hannes Olofsson

Consultant
Compliance

Jessica Thörn

Senior Manager
Compliance

Johan Rydberg

Senior Consultant
Management Consulting & Advisory

Jonas Schödin

CEO
Senior Advisor

Julius Döbbe

Senior Consultant
Management Consulting & Advisory

Louise Hedqvist

Senior Manager
Compliance

Marcus Solomon- Sörensen

Student Assistant
Management Consulting & Advisory

Markus Ahlgren

Senior Manager
Risk Management

Michael Klug

Senior Consultant
Risk Management

Niklas Eke

Senior Consultant
Risk Management

Olivia Andersson

Consultant
Compliance

Sanija Dizdarevic

Consultant
Compliance

Simon Berg

Senior Consultant
Risk Management

Simon Måssebäck

Senior Manager
Risk Management

Simon Wahlberg

Consultant
Risk Management

Steffen Jung

Senior Manager
Management Consulting & Advisory

Tomas Andersson

Senior Manager
Risk Management

Youcef Djehiche

Student Assistant
Management Consulting & Advisory
ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm