Vi erbjuder ett brett utbud av konsult- och rådgivningstjänster till samtliga företag inom den finansiella sektorn

Företag inom den finansiella sektorn har under de senaste åren ställts inför en rad utmaningar såsom ständigt ökande regelverkskrav, en längre period av låga räntor samt en digitalisering av tjänster och affärsmodeller.

I denna föränderliga miljö hjälper vi våra kunder att omvärdera sina strategiska positioner, utvärdera och utveckla sina operativa modeller samt implementera åtgärder för att förbättra lönsamhet och uppnå hållbara resultat.

Genom att kombinera praktisk branscherfarenhet med ingående ämnesexpertis kan vårt internationella team på mer än 900 konsulter tillhandahålla lösningar som är skräddarsydda för att möta de specifika utmaningar som våra kunder ställs inför.

TJÄNSTER

STRATEGI & ORGANISATION

Vi hjälper våra kunder att anpassa sig utifrån marknadens förändringar och vända sina utmaningar till möjligheter. Genom vår erfarenhet inom områden som strategi, försäljning, organisation och bolagsstyrning ökar vi våra kunders resultat och konkurrenskraft.

Vi har stöttat ett stort antal kunder i att utveckla och implementera strategier, förbättra affärsmodeller och organisation samt genomföra komplexa förändringar i samband med förvärv och sammanslagningar.

Vi har även bistått kunder i samband med outsourcing av kritisk verksamhet och processoptimering inom områden som kreditgivning och kapitalmarknad.

Tjänster som tillhandahålls inom området innefattar exempelvis:

Vi har erfarenhet av de utmaningar som uppstår i samband med sammanslagningar och förvärv och kan hjälpa er hantera dessa genom hela integrationsfasen. Vi kan bistå i identifiering och analys av förvärvsobjekt samt upprättande av affärsplaner och integration av affärsprocesser och system.

Vi hjälper våra kunder reducera kostnader och öka intäkter genom att identifiera kritiska affärsfaktorer och åtgärder inom organisation, processer och system, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hållbara resultat.

Genom att kombinera vår branschkunskap och tekniska expertis hjälper vi våra kunder att utveckla lösningar som är anpassade till den digitala eran.

Vi hjälper er att utveckla en digital strategi och kan stötta den digitala förändringsresan genom konceptvalidering samt utredningar och analys.

FINANS

Ekonomifunktionens grundläggande uppgifter inkluderar bland annat framtagande och analys av finansiell information samt implementering av nya redovisningsstandarder.

För att hantera existerande och framtida utmaningar behöver företag dock utveckla ekonomifunktionens roll och anpassa dess arbetsuppgifter.

En modern ekonomifunktion stöttar företaget i att uppnå dess strategiska mål och har mandat att utmana de beslut som fattas av ledning och styrelse.

För att möjliggöra detta behöver ekonomifunktionen tillhandahålla framåtblickande analyser som innefattar utveckling av resultat såväl som kapital och likviditet. En förutsättning för detta är att utveckla ett närmare samarbete mellan ekonomi- och riskfunktionen.

Tjänster som tillhandahålls inom området innefattar exempelvis:

Vi bistår er i att uppfylla befintliga redovisningskrav och att implementera nya regelverk och standarder. Vår redovisningsmodell omfattar alla affärs-, process- och tekniska krav som ställs och vi erbjuder ytterligare stöd genom vårt verktyg “zeb.control”.

Vi hjälper våra kunder med allt från intäktsuppföljning, kostnadsredovisning, produktivitetshantering och intern rapportering.

Vi kan även bistå i upphandling av IT-lösningar och utveckling av IT-arkitekturer för kontroll och rapportering.

Vi stöttar er i att utveckla strategier för förvaltning av tillgångar och skulder som är anpassade utifrån er affärsmodell och långsiktiga strategi.

Vi hjälper er också med implementeringen genom att utveckla de processer och metoder som krävs för att hantera risker och säkerställa en stabil finansiering.

RISKHANTERING

För dagens risk managers räcker det inte längre att vara expert på hantering av finansiell risk. Ett ökat fokus på områden som operativ-, affärs- och strategisk risk innebär att den traditionella rollen som risk manager behöver omdefinieras.

Samtidigt medför nya krav som följer av internationella och nationella regelverk en ökad komplexitet avseende organisationens strategier och metoder för riskhantering.

Som experter på riskhantering kan vi hjälpa er att utveckla strategier såväl som processer och metoder vilka säkerställer en effektiv och ändamålsenlig hantering av samtliga risker.

Tjänster som tillhandahålls inom området innefattar exempelvis:

Vi stöttar er i utvecklandet av en välfungerande organisation för riskhantering samt ett ramverk som är anpassat utifrån era specifika behov.

Vi kan projektleda utvecklingen av er ICLAAP samt tillhandahålla stöd inom specifika områden såsom riskbedömningar eller scenarioanalyser.

Vi är kvantitativa experter med stor erfarenhet av att utveckla och validera komplexa riskhanteringsmodeller.

REGELVERKSHANTERING

Mängden nya regelverk och den ökade graden av komplexitet har medfört att regelverkshantering numera är en prioriterad fråga på ledningens agenda.

Genom att kombinera vår regelverkskunskap och branschexpertis hjälper vi våra kunder att hålla sig uppdaterade med den regulatoriska utvecklingen och anpassa verksamheten efter nya regelverkskrav.

Vi har dessutom stor erfarenhet av att effektivisera regelverkshanteringen genom att identifiera synergier och optimera implementeringsprojekt.

Tjänster som tillhandahålls inom området innefattar exempelvis:

Vi kan hjälpa er att effektivt implementera nya komplexa regelverkskrav i er organisation.

Vi kan hjälpa er att skapa ett strukturerat system över aktuella regelverk för att säkerställa att ni uppnår relevant täckning och effektivitet.

Vi hjälper kunder att utvärdera och förbättra sin regulatoriska rapportering genom att optimera nyckelkomponenter såsom regelkunskap, datahantering och kvalitet samt processeffektivitet.

REGELEFTERLEVNAD OCH FINANSIELL JURIDIK

Att säkerställa verksamhetens efterlevnad av regelverk samt uppfylla legala åtaganden ställer höga krav på kunskap inom såväl internationella som nationella regelverk. Tidsåtgången som krävs för att analysera regelverkens effekter och genomföra kontroller av verksamhetens efterlevnad är dessutom omfattande.

Som experter inom regelefterlevnad och finansiell juridik kan vi stötta våra kunder i alla frågor; från att organisera funktionen för regelefterlevnad till att utveckla ramverk samt analysera effekterna av nya regelverk.

Vi bistår även kunder i den dagliga hanteringen av juridiska frågor såsom granskning av avtalsvillkor och förande av styrelseprotokoll.

Tjänster som tillhandahålls inom området innefattar exempelvis:

Vi hjälper er att analysera effekterna av kommande regelverk och utvecklar rekommendationer för en effektiv implementering.

Vi har lång erfarenhet av tillståndsansökningar och kan agera som projektledare eller hjälpa er med specifika delar av er ansökan.

Utifrån vår erfarenhet av kommersiella avtal från olika segment av finansbranschen kan vi hjälpa er organisation att utarbeta, granska och förhandla avtal.

DATAHANTERING

Nya regelverk och rapporteringskrav i kombination med ansträngda budgetar innebär att företag behöver sammanställa och tillhandahålla data med ökad hastighet, effektivitet och kvalitet.

För att möta dessa utmaningar hjälper vi våra kunder att implementera ett helhetsomfattande ramverk för datahantering som innefattar samtliga nyckelkomponenter; människor, processer, information och IT.

Ramverket har implementerats hos stora och mellanstora banker i Norden och Europa.

Tjänster som tillhandahålls inom området innefattar exempelvis:

Vi hjälper er att analysera och strategiskt anpassa er IT-arkitektur och ert IT-landskap med hänsyn till användande av data och datakällor vilket skapar förutsättningar för samarbete mellan IT och affärsverksamheten avseende datahantering.

Utifrån era specifika behov hjälper vi er att utveckla nödvändiga processer, roller och verktyg som krävs för att möjliggöra en effektiv datahantering.

Vi hjälper er säkerställa att organisationens datahantering har lämplig omfattning och detaljgrad samt att kritiska beroenden av information och data har identifierats och dokumenterats.

Låter det intressant? Hör av dig till oss så berättar vi gärna mer!

Steffen Jung

Senior Manager
Management Consulting & Advisory
ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm