Vi hjälper våra kunder utifrån deras specifika situation

Vår kundbas består av såväl välkända internationella banker och försäkringsbolag som små och medelstora kreditinstitut, värdepappersbolag och kapitalförvaltare.

Till följd av den ökande digitaliseringstrenden har vår kundbas på senaste åren utökats till att även innefatta leverantörer av betaltjänster och Fintech-bolag, som utmanar finansbranschens traditionella affärsmodeller.

Vi strävar alltid efter att bygga en långsiktig kundrelation och flera av våra kunder har varit med oss sedan dag ett.

Stora kunder

Inom detta segment ställs våra kunder inför utmaningar såsom minskade vinstmarginaler, en rörligare kundbas som ställer högre krav på tillgänglighet samt ständigt ökande regelverkskrav. Denna utveckling kommer att fortsätta framöver.

För att möta dessa utmaningar hjälper vi våra kunder att utvärdera sina strategier, anpassa sina affärsmodeller och utveckla processer och metoder för att säkerställa effektiv datahantering och hög datakvalitet.

Vi stöttar våra kunder i roller som exempelvis program- och projektledare, Scrum Master och kravanalytiker.

Exempel på uppdrag

  • Strategi & organisation – Stöd i transformationsprojekt syftandes till att omvandla tillståndspliktig bankverksamhet till filialstruktur för två svenska kreditinstitut
  • Finans – Stöd till tre av fyra svenska storbanker i implementering av ny internationell redovisningsstandard (IFRS 9)
  • Riskhantering – Etablering av projektgrupp och projektstöd för implementering av BCBS 239 för nordisk storbank (G-SIBs)
  • Regulatorisk hantering – Projektstöd i arbetet med att säkerställa regelefterlevnad inom ramen för ”Financial Crime Program” på Nordisk storbank
  • Datahantering – Utveckla en modern funktion för datahantering och informationsmodellering för tre av Sveriges fyra största banker

Små- och medelstora kunder

Inom detta segment har vi traditionellt sett stöttat våra kunder inom områdena regelefterlevnad, riskhantering och finansiell juridik; antingen genom att tillhandahålla outsourcing-lösningar eller genom rådgivningsuppdrag, exempelvis i samband med tillståndsansökningar.

På senare år har vi dock noterat en ökad efterfrågan på konsulttjänster och rådgivning inom områden som strategi, organisation och datahantering. Denna utveckling tror vi kommer att öka framöver.

I nuläget stöttar vi således våra kunder i roller som expertrådgivare, outsourcad funktion samt som projektledare eller projektmedlem.

Exempel på uppdrag

  • Tillståndsansökan – Projektledare och rådgivande experter för tillståndsansökningar för exempelvis kreditinstitut och värdepappersbolag
  • Regulatorisk efterlevnad – Projektledare och rådgivande experter vid implementering av regelverk, exempelvis MiFID II, IFRS 9 och GDPR
  • Regulatorisk rapportering – Kvalitetssäkring av rapporter och utveckling av ramverk och processer för rapportering
  • Utvärdering av riskmodeller – Utvärdering av modeller för risk-, kapital- och likviditetshantering, för centrala motparter och clearing-hus
  • Intern kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) – Projektledning för genomförande av IKLU samt expertrådgivning inom specifika områden såsom riskanalyser och stresstester
ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm