Nyhet

En introduktion till EU:s direktiv CSDD

Publicerad: 2023-06-18

EU-kommissionen har den 23 februari 2022 lagt fram ett förslag till ett direktiv om Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD, CSDDD eller CS3D). Regelverket ska främja hållbart och ansvarsfullt företagsbeteende samt förankra respekt för mänskliga rättigheter och miljöhänsyn i företagens verksamhet och företagsstyrning. Det föreslagna direktivet ska säkerställa att företag hanterar negativa konsekvenser av sina handlingar, inklusive i deras värdekedjor.[1]

Syftet med direktivet är att fastställa regler för företag vad gäller faktiska och potentiella negativa effekter för mänskliga rättigheter och negativa miljöeffekter.[2] Det sker genom att införa processer för due diligence. I den svenska översättningen av direktivet CSDD har due diligence översatts till begreppet tillbörlig aktsamhet, båda begreppen betyder emellertid samma sak. I praktiken innebär processen för due diligence att bolag ska:

  1. Integrera due diligence i sina policyer.
  2. Identifiera faktiska eller potentiella negativa effekter för de mänskliga rättigheterna och negativa miljöeffekter.
  3. Förebygga och begränsa potentiella negativa effekter, säkerställa att faktiska negativa effekter upphör och minimera omfattningen av dessa.
  4. Inrätta och upprätthålla ett klagomålsförfarande.
  5. Övervaka effektiviteten i sina policyer och åtgärder för due diligence.
  6. Redovisa sitt arbete med due diligence.[3]

CSDD har ett relativt vitt tillämpningsområde och kommer medföra att företag som uppfyller fastställda villkor ska tillämpa bestämmelserna. Vilka företag som omfattas av direktivet följer av etapper. Inledningsvis kommer företag som i genomsnitt har mer än 500 anställda och en global nettoomsättning på över 150 miljoner EUR att omfattas. Efter två år har förflutit från dess att reglerna har trätt i kraft kommer företag som i genomsnitt har mer än 250 anställda och en global nettoomsättning på över 40 miljoner EUR att omfattas.[4] De bolag som omfattas av den lägre tröskeln har inte lika extensiva ansvarsområden avseende due diligence, dessa ska utföra due diligence-processer för särskilda risksektorer, kortfattat är dessa sektorer:

  1. Tillverkning av textilier, läder och liknande produkter och partihandel med textilier, kläder och skodon.
  2. Jordbruk, skogsbruk, fiske, tillverkning av livsmedel och partihandel med jordbruksråvaror, levande djur, trä, livsmedel och drycker.
  • Utvinning av mineraltillgångar oavsett var de utvinns, tillverkning av basmetallprodukter, andra icke-metalliska mineraliska produkter och metallvaror samt partihandel med mineralresurser, basprodukter och mellanprodukter av mineral.[5]

Ytterligare ett inslag som medför att CSDD får följdverkningar för företag är att direktivet kommer påverka tredjelandsföretag, d.v.s. företag som inte är etablerade inom EU men som likväl har en nettoomsättning som uppnår fastställda tröskelvärden i direktivet.[6]

Enligt kommissionens beräkningar kommer direktivet att ställa upp regler för omkring 13 000 EU-företag och 4 000 tredjelandsföretag.[7]

CSDD kommer komplettera andra gällande lagstiftning på området som syftar till att öka mängden och tillgången till hållbarhetsrelaterad information. Lagstiftningen är tänkt att kompletterade Non-Financial Reporting Directive (NFRD) och dess eventuella efterträdare Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vilka syftar till att ställa krav på revision av rapporterad information och öka standardiseringen av hållbarhetsrelaterad information.[8]

Vidare kommer direktivet att ha inverkan på finansiella företag genom att CSDD kommer att ligga till grund för de hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) som är tillämplig för finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare. Direktivet kommer åtminstone påverka finansiella företag när de ska ta ställning till huruvida negativa konsekvenser beaktas i enlighet med deras due diligence-policyer.[9]

CSDD kompletterar även EU:s miljömässiga taxonomi, vilket är ett verktyg för öppenhet som underlättar investeringsbeslut genom att tillhandahålla en kategorisering av miljömässigt hållbara investeringar i ekonomiska verksamheter.[10]

Värt att tillägga är att CSDD enbart är ett förslag till ett direktiv för närvarande. Det är således en pågående lagstiftningsprocess som kan medföra att direktivet i sin nuvarande form kan ändras.

[1] Europeiska kommissionen, Corporate sustainability due diligence (europa.eu).

[2] Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 [(COM2022) 71 final], art. 1. (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence and annex (europa.eu)).

[3] Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 [(COM2022) 71 final], art. 4. (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence and annex (europa.eu)).

[4] Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 [(COM2022) 71 final], art. 2. (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence and annex (europa.eu)) samt Questions and Answers: Just and sustainable economy (europa.eu).

[5] Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 [(COM2022) 71 final], art. 1. (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence and annex (europa.eu)).

[6] Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 [(COM2022) 71 final], art. 2(2). (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence and annex (europa.eu)).

[7] Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 [(COM2022) 71 final], s. 17. (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence and annex (europa.eu)).

[8] Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 [(COM2022) 71 final], s. 4. (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence and annex (europa.eu)).

[9] Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 [(COM2022) 71 final], s. 5. (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence and annex (europa.eu)).

[10] Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 [(COM2022) 71 final], s. 6. (Proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence and annex (europa.eu)).

FLER NYHETER

ADDRESS

Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm